اعضای هیئت مدیره

(دوره چهارم 1401-1398)

علیرضا حاجی علی محمدی

رئیس هیئت مدیره


استادیار دانشگاه سمنان

ایمان چیت ساز

نایب رئیس هیئت مدیره


استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

محمدکاظمی

خزانه دار


شرکت تحقیق طراحی و تولید موتور ایران خودرو(ایپکو)

علی صلواتی زاده

عضو هیئت مدیره انجمن


استادیار پژوهشگاه نیرو

سید اشکان موسویان

عضو هیئت مدیره انجمن


استادیار دانشگاه فنی و حرفه ای

امید جهانیان

دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل


اعضای علی البدل هیات مدیره

سیامک علیزاده نیا

شرکت تحقیق طراحی و تولید موتور ایرا نخودرو(ایپکو)


سعید عبدالملکی

بازرس علی البدل


بازرسان