اعضای هیئت مدیره

(دوره سوم 1398-1395)

سید وحید حسینی

عضو هیئت مدیره انجمن


استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

ابوالفضل محمد ابراهیم

عضو هیئت مدیره انجمن


استادیار دانشگاه صنعتی اراک

عباس راعی تبار

خزانه دار و دبیر


هیئت علمی دانشگاه اسلامی رودهن

علیرضا حاجی علی محمدی

نایب رئیس هیئت مدیره


استادیار دانشگاه سمنان

سید محمد افقهی

رئیس هیئت مدیره


قائم مقام مدیر عامل شرکت ایران اشپنت

بازرس علی البدل

سعید عبدالملکی

شرکت ایپکو


بازرس

محمد کاظمی

شرکت ایپکو


هیئت مدیره علل البدل

دکتر کامیار نیکزادفر

استادیار دانشگاه نوشیروانی بابل


هیئت مدیره علل البدل

دکتر فتح اله امی

استاد دانشگاه تربیت مدرس