اعضای هیئت مدیره

(دوره چهارم 1401-1398)

علی صلواتی زاده

عضو هیئت مدیره انجمن


استادیار پژوهشگاه نیرو

سید اشکان موسویان

عضو هیئت مدیره انجمن


شرکت تحقیق طراحی و تولید موتور ایران خودرو(ایپکو)

محمدکاظمی

خزانه دار


شرکت تحقیق طراحی و تولید موتور ایران خودرو(ایپکو)

ایمان چیت ساز

نایب رئیس هیئت مدیره


استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

علیرضا حاجی علی محمدی

رئیس هیئت مدیره


استادیار دانشگاه سمنان

اعضای علی البدل هیات مدیره

امید جهانیان

دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل


سیامک علیزاده نیا

شرکت تحقیق طراحی و تولید موتور ایرا نخودرو(ایپکو)


بازرسان

سعید عبدالملکی

بازرس علی البدل