اعضای هیئت مدیره

(دوره چهارم 1401-1398)

علی صلواتی زاده

عضو هیئت مدیره انجمن


استادیار پژوهشگاه نیرو

سید اشکان موسویان

عضو هیئت مدیره انجمن


استادیار دانشگاه فنی و حرفه ای

محمدکاظمی

خزانه دار


شرکت تحقیق طراحی و تولید موتور ایران خودرو(ایپکو)

ایمان چیتساز

نائب رئیس هیئت مدیره


استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان

علیرضا حاجی علی محمدی

رئیس هیئت مدیره


استادیار دانشگاه سمنان

اعضای علی البدل هیات مدیره

سیامک علیزاده نیا

عضو علی البدل


مدیر استراتژی شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایرانخودرو(ایپکو)

امید جهانیان

دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل


بازرسان

سعید عبدالملکی

بازرس علی البدل


سید محمد افقهی

بازرس