فصل اول- کلیات و اهداف

ماده ۱: به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی دانش موتور درکشور و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های موتورهای درونسوز، انجمن علمی موتور ایران که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می شود، تشکیل می گردد.

ماده ۲: انجمن مؤسسه ای غیرانتفاعی است و در زمینه های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیأت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد.

ماده ۳: مرکز انجمن در شهر تهران می باشد و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمن های علمی می تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.

تبصره ۱: هیأت مدیره می تواند درصورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند. به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری برسد.

ماده ۴: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل میشود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

 

فصل دوم- وظایف و فعالیت ها

ماده ۵: به منظور نیل به هدف های مذکور در ماده (۱) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:

۱-۵- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با محققان و متخصصانی که به گونه ای با علم موتورهای درونسوز سروکار دارند.

۲-۵- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.

۳-۵- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.

۴-۵- ارایه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی.

۵-۵- برگزاری گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی.

۶-۵- انتشار کتب و نشریات علمی.

 

فصل سوم- انواع و شرایط عضویت

ماده ۶: انواع و شرایط عضویت

۱-۶- عضویت پیوسته

مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته موتورهای درونسوز و رشته های وابسته باشند، می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

۲-۶- عضویت وابسته

اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت ۵ سال به نحوی در یکی از رشته های مذکور در بند ۱-۶ شاغل باشند.

۳-۶- عضویت دانشجویی

کلیه دانشجویانی که در رشته موتورهای درونسوز (نیروی محرکه) به تحصیل اشتغال دارند.

۴-۶- عضویت افتخاری

شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه موتورهای درونسوز حایز اهمیت خاص باشد یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک های مؤثر و ارزنده ای نموده باشند.

۵-۶- اعضاء موسساتی (حقوقی)

سازمان هایی که در زمینه های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می توانند به عضویت انجمن درآیند.

تبصره ۱: افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های مذکور در بند ۱-۶ می توانند با تصویب هیأت مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

تبصره ۲: اعضای مؤسساتی به مثابه عضویت وابسته انجمن محسوب می شوند.

ماده ۷: هر یک از اعضا، سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می گردد، به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره ۱: پرداخت حق عضویت هیچ گونه حق و ادعایی نسبت به داراِیی انجمن برای عضو ایجاد نمی کند.

تبصره ۲: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

 

ماده ۸: عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:

۱-۸- استعفای کتبی

۲-۸- عدم پرداخت حق عضویت سالانه

تبصره ۱: تایید خاتمه عضویت با هیأت مدیره است.

 

فصل چهارم- ارکان انجمن

ماده ۹: ارکان اصلی عبارتند از: الف: مجمع عمومی؛ ب: هیأت مدیره؛ ج: بازرس

الف: مجمع عمومی

ماده ۱۰: مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

۱-۱۰- مجمع عمومی عادی سالی یک بار تشکیل می شود و با حضور یا رای کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء معتبر است.

۲-۱۰- مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری با دعوت هیأت مدیره یا بازرس و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می شود.

۳-۱۰- در صورتی که در دعوت نخست مجمع عمومی رسمیت نیافت، جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می شود و با هر تعداد حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت . در ضمن اخذ آراء می تواند بصورت مکاتبه ای- بر اساس آیین نامه ای که توسط هیأت مدیره تدوین می شود-انجام شود.

تبصره ۱: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به صورت کتبی و یا آگهی در روزنامه کثیرالانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

تبصره ۲: یک سوم اعضای پیوسته می توانند مستقیماً اقدام به دعوت برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نمایند مشروط بر اینکه هیأت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی، ایشان در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیأت مدیره و بازرس تصریح نمایند.

تبصره ۳ : درصورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است.

تبصره ۴: شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق العاده همانند شرایط تشکیل مجمع عمومی عادی است و تصمیمات با دو سوم آراء معتبر است.

ماده ۱۱: وظایف مجامع عمومی

۱- مجمع عمومی عادی

  • انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس (بازرسان در صورت وجود بیش از یک بازرس اصلی)
  • تصویب خط مشی انجمن
  • بررسی و تصویب پیشنهادات هیأت مدیره و بازرس(بازرسان)
  • تعیین میزان حق عضویت
  • عزل هیأت مدیره و بازرس (بازرسان)
  • بررسی و تصویب ترازنامه و صورت حساب درآمدها و هزینه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن

۲- مجمع عمومی فوق العاده

  • تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه
  • تصویب انحلال انجمن

تبصره ۱: جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده با حضور نماینده تام الختیار کمیسیون انجمنهای علمی ایران رسمیت می یابد.

تبصره ۲: مجامع عمومی توسط هیأت رییسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.

تبصره ۳: اعضای هیأت رییسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می شوند.

تبصره ۴: اعضای هیأت رییسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیأت مدیره و بازرس کاندیدا کرده اند.

ب- هیأت مدیره

ماده ۱۲: هیأت مدیره انجمن مرکب از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل می باشد که هر سه سال یک بار با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می شوند.

۱-۱۲- هیچ یک از اعضا نمی توانند بیش ا ز دو بار متوالی به عضویت هیأت مدیره انتخاب شوند.

۲-۱۲- عضویت در هیأت مدیره افتخاری است.

۳-۱۲- هیأت مدیره حداکثر تا یک ماه از انتخاب شدن ، تشکیل جلسه داده و با رای کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می نماید.

۴-۱۲- کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای رییس هیئت مدیره و خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رییس انجمن معتبر است.

۵-۱۲- هیأت مدیره موظف است بر حسب نیاز هر یک ماه یک بار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوت نامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیأت مدیره حداقل سه روز است.

۶-۱۲- جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق، معتبر است.

۷-۱۲- کلیه مصوبات هیأت مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورت جلسات هیأت مدیره نگهداری می شود.

۸-۱۲- شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیأت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

۹-۱۲- در صورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیأت مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقی مانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

۱۰-۱۲- شرکت بازرس (بازرسان) در جلسات هیأت مدیره بدون داشتن حق رای مجاز است.

ماده ۱۳: هیأت مدیره نماینده قانونی انجمن می باشد و وظایف اختیارات آن به شرح زیر است:

۱-۱۳- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی.

۲-۱۳- تشکیل گروههای علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها.

۳-۱۳- هیأت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است انجام می دهد.

۴-۱۳- جز در باره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام در باره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجام دارا می باشد.

۵-۱۳- تهیه گزارش سالانه و تنظیم ترازنامه مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی وارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.

۶-۱۳- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر.

۷-۱۳- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی.

۸-۱۳- اجرای طرحها و برنامه های علمی در چارچوب وظایف انجمن.

۹-۱۳- جلب هدایا وکمک های مالی.

۱۰-۱۳- اهدای بورسهای تحقیقاتی و آموزشی.

۱۱-۱۳- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

۱۲-۱۳- ارسال گزارش های لازم به کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

۱۳-۱۳- هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر ۴ ماه پیش از پایان دوره تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن های علمی ارسال نماید.

تبصره: هیأت مدیره پیشین تا تأیید هیأت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسؤولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

ج بازرس

ماده ۱۴: مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان علی البدل برای مدت سه سال انتخاب می نماید.

تبصره: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

ماده ۱۵: وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است:

۱-۱۵- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی

۲-۱۵- بررسی گزارش سالانه هیأت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی

۳-۱۵- گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

تبصره: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیأت مدیره برای بررسی در دسترس بازرس (بازرسان) قرار گیرد.

 

 

فصل پنجم- گروه های علمی انجمن

ماده ۱۶: انجمن می تواند گروه ها و کارگروه های زیر را تشکیل دهد که براساس شرح وظایفی که از سوی هیأت مدیره تعیین می شود به فعالیت می پردازد .

۱- گروه های تخصصی

۲- کمیته آموزش و پژوهش

۳- کمیته انتشارات

۴- کمیته آمار و اطلاعات

۵- کمیته پذیرش و روابط عمومی

۶- کمیته گردهمایی‌های علمی

۱-۱۶- انجمن مجاز به تشکیل گروه ها و کمیته های دیگری که بر حسب نیاز احساس می شود، نیز می باشد.

 

فصل ششم- بودجه و مواد متفرقه

ماده ۱۷:منابع مالی انجمن عبارتند از :

۱-۱۷- حق عضویت اعضا.

۲-۱۷- درآمدهای ناشی از ارایه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره ای و فروش کتب و نشریات علمی.

۳-۱۷- دریافت هدایا و کمک ها.

۴-۱۷- کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف موضوع ماده ۵ این اساسنامه خواهد شد.

ماده ۱۸: درآمدها و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می شود.

ماده ۱۹: کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانک های کشور نگهداری می شود.

ماده ۲۰: هیچ یک از مؤسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچگونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی توانند مبادرت به انجام معاملات با مؤسسه نمایند.

ماده ۲۱: کلیه مدارک و پرونده های مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیت های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود و در مواقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده۲۲: هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه پس از تصویب کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر است.

ماده ۲۳: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه‌ها و احزاب سیاسی را ندارند.

ماده ۲۴: درصورت تصویب انحلال انجمن توسط مجمع عمومی، همان مجمع هیأت تسویه ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیأت تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی کلیه دارایی های منقول و غیرمنقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به یکی از مؤسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.