اعضای هیئت موسس انجمن علمی موتور ایران

ردیف نام و نام خانوادگی رشته و مدرک تحصیلی مرتبه علمی محل کار
1 فتح اله امی مکانیک- دکتری استادیار دانشگاه تربیت مدرس
2 مرحوم وهاب پیروزپناه مکانیک- دکتری استاد دانشگاه تبریز
3 سید علی جزایری مکانیک- دکتری دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
4 مرحوم جعفر زرین چنگ مکانیک دکتری دانشیار دانشگاه شیراز
5 محمد حسن سعیدی مکانیک- دکتری دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
6 ناصر سلطانی مکانیک- دکتری دانشیار دانشگاه تهران
7 بیژن فرهانیه مکانیک- دکتری استاد دانشگاه صنعتی شریف
8 محمد حسن فرخ نیا مکانیک- کارشناسی ارشد مربی دانشگاه علم و صنعت ایران
9 سید محمد رضا مدرس رضوی مکانیک- دکتری استاد دانشگاه فردوسی مشهد
10 سید مصطفی میرسلیم مکانیک- کارشناسی ارشد استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
11 سید حسین منصوری مکانیک- دکتری استاد دانشگاه باهنر کرمان
12 سیدعلی کشاورز ولیان مکانیک- دکتری دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دوره سوم (فعلی):

رئیس هیئت مدیره: جناب آقای مهندس سید محمد افقهی

نائب رئیس هیئت مدیره: جناب آقای دکتر علیرضا حاجی علی محمدی

خزانه دار و دبیر: جناب آقای مهندس عباس راعی تبار

دوره دوم:

رئیس هیئت مدیره: جناب آقای مهندس سید محمد افقهی

نائب رئیس هیئت مدیره: جناب آقای دکتر سید حسین منصوری

خزانه دار و دبیر: جناب آقای مهندس عباس راعی تبار

دوره اول:

رئیس هیئت مدیره: جناب آقای دکتر سید علی جزایری

نائب رئیس هیئت مدیره: جناب آقای دکتر سید علی کشاورز ولیان

خزانه دار و دبیر: جناب آقای مهندس تیمور اشتری