مزاياي عضويت اعضاء حقيقي

  1. اعطاي كارت عضويت
  2. اﻣﻜﺎن ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺠﻤﻊ، داﺷﺘﻦ ﺣـﻖ راي و ﻧـﺎﻣﺰد ﺷـﺪن ﺑـﺮايﻋﻀﻮﻳﺖ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه
  3. اﻋﻄﺎي ﮔﻮاﻫﻲ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻓﻌـﺎل در ﺻـﻮرت ﻋﻀـﻮﻳﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ درﮔﺮوه ﻫﺎي ﻛﺎري اﻧﺠﻤﻦ
  4. ﺷﺮﻛﺖ در ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎ و ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻤﻜﺎر ﺑﺎ اﻧﺠﻤـﻦ، ﺑﺎ ﺗﺨﻔﻴﻒ وﻳﮋه
  5. ﺷﺮﻛﺖ در دوره ﻫﺎي ﻛﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﺑـﺎتخفيف وﻳﮋه
  6. شرکت در بازدیدهای صنعتی بصورت رایگان بر اساس اولویت ثبت‌نام
  7. ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻋﻀﻮ در ﺳﺎﻳﺖ اﻧﺠﻤﻦ
  8. ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﻛﺎرآﻣﻮزي و ﻛﺎرورزي
  9. ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﻛﺎري

۱۰٫ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ

۱۱٫درﻳﺎﻓﺖ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﻳﮕﺎن

۱۲٫درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻼت و ﻧﺸﺮﻳﺎت اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ ﺗﺨﻔﻴﻒ وﻳﮋه

۱۳٫اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ وﻳﮋه

۱۴٫اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻤﻮﻗﻊ از آﺧﺮﻳﻦ اﺧﺒﺎر و ﻧﻮآورﻳﻬﺎ در زﻣﻴﻨـﻪ رﺷـﺘﻪﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

۱۵٫اﻣﻜﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻋﻀﻮ در ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ

          ۱۶٫اﻣﻜﺎن ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ و ارﺳﺎل ﭘﻴﺎم ﻣﻴﺎن اﻋﻀﺎ از طريق پايگاه