مزاياي عضويت اعضاء حقوقي

 1. ارائه لوح عضويت
 2. به روز رساني دانش تخصصي اعضاء از طريق برگزاري دوره هاي كوتاه مدت و كارگاه هاي آموزشي توسط انجمن و يا با همكاري انجمن با تخفيف ويژه
 3. شركت در همايش ها و گردهمايي هاي علمي برگزار شده توسط انجمن و يا با همكاري انجمن با تخفيف ويژه
 4. برخورداري از اولويت اعطاي غرفه در نمايشگاه هاي همايش ها و گردهمايي هاي علمي برگزار شده توسط انجمن و يا با همكاري انجمن با تخفيف ويژه
 5. ارائه خدمات مطالعاتي، آموزشي، پژوهشي و مشاوره اي مورد تقاضاي عضو حقوقي
 6. اطلاع رساني به موقع از آخرين اخبار و نو آوري ها و كنفرانس هاي ملي و بين المللي از طريق پست الكترونيكي
 7. شركت در مجمع براي اعضاي پيوسته عضو حقوقي و داشتن حق رأي و نامزد شدن براي عضويت درهيأت مديره
 8. شركت نمايندگان عضو حقوقي در ميزگردها و سخنراني هاي انجمن
 9. برخورداري از خدمات برگزاري دوره ها و كارگاه هاي آموزشي در محل استقرار عضو حقوقي ﺑﺮاي ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﻧﺠﻤﻦ
 10. قراردادن لينك سايت اعضاي حقوقي در سايت انجمن و استفاده متقابل لوگوهاي انجمن و اعضاء
 11. ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ – ﻋﻠﻤﻲ از ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﺣﻘـﻮﻗﻲ ﺗﻮﺳـﻂ   اﻋﻀﺎ اﻧﺠﻤﻦ
 12. اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺮﻛﺖ از ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎي اﻋﻀﺎي ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
 13. اﻣﻜﺎن و اوﻟﻮﻳﺖ ﺛﺒﺖ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺷـﺮﻛﺖ در ﺳـﺎﻳﺖ ﻫﻤـﺎﻳﺶ ﻫـﺎ و ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ ﺗﺨﻔﻴﻒ وﻳﮋه
 14. اطلاع رساني براي امكان معرفی کارآموزان و کارورزان موردنیاز شرکت/ سازمان
 15. اطلاع رساني براي امكان معرفی نیروی کار مهندسی مورد نیاز شرکت/ سازمان