فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات موتور:

این فصلنامه از انتشارات انجمن علمی موتور ایران است که هدف آن، فراهم آوردن بستری مناسب برای تبادل اطلاعات در زمینه پژوهشهای علمی، فنی و تخصصی در میان پژوهشگران، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دست اندرکاران موتورهای درونسوز و اعتلای سطح دانش نظری و تجربی آنان است. فصلنامه تحقیقات موتور، در سوم شهریورماه ۱۳۸۷ بر اساس نامه شماره ۳/۴۲۹۳ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مفتخر به دریافت رتبه علمی- پژوهشی گردید.

 

صاحب امتیاز:

انجمن علمی موتور ایران

مدیر مسئول:

مهندس سید مصطفی میرسلیم

سردبیر علمی:

دکتر سید حسین منصوری

دستیار سردبیر و مدیر اجرایی:

دکتر ابوالفضل محمدابراهیم

ویراستار علمی:

دکتر سید محمد جعفری

مسئولان اجرایی

آقای نعمت شجاعی

آقای یداله مهرعلیزاده

آقای سید محمد رضا عزیزیان

اهداف و زمینه ها در فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات موتور

تحلیل تجربی قوای محرکه و اجزاء و سامانه های آن

تحلیل خرابی و عیب یابی در قوای محرکه

راهبردها در موتورهای درونسوز

سوخت و احتراق در موتورهای درونسوز

شبیه سازی اجزاء و سامانه های قوای محرکه

صدا، ارتعاش و ناهنجاری در قوای محرکه

طراحی فرآیندهای تولید موتور و ارتقای کیفیت آن

طراحی اجزاء و سامانه های قوای محرکه

مدیریت موتور و نگاشت

مواد و فرآیندهای ساخت قطعات موتور

موتور و محیط زیست

موتورهای دورگه و استرلینگ

پیل سوختی (جدید)

سامانه های جانبی موتور (رادیاتور، جعبه دنده و …) (جدید)

تولید همزمان برق و حرارت (جدید)

اعضای هیئت تحریریه:

مهندس سیدمصطفی میرسلیم، رییس هیأت مدیره مرکز تحقیقات موتور و استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر (مدیر مسئول)

دکتر علی کشاورز، دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه‌ نصیرالدین طوسی 

دکتر سید علی جزایری، دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر غلامحسین فرهی، استاد دانشگاه صنعتی شریف

دکتر محمدحسن سعیدی، استاد دانشگاه صنعتی شریف

دکتر سید محمدرضا مدرس رضوی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سید حسین منصوری، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان (سردبیر علمی)

دکتر امیرحسین دوایی مرکزی، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر ناصر سلطانی، دانشیار دانشگاه تهران

دکتر فتح اله امی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

دکتر وحید حسینی، استادیار دانشگاه صنعتی شریف

 

اعضای هیئت تحریریه مشورتی:

دکتر زیسیس ساماراس، استاد دانشگاه ارسطوی یونان