فصلنامه تحقیقات موتور

فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات موتور:

این فصلنامه از انتشارات انجمن علمی موتور ایران است که هدف آن، فراهم آوردن بستری مناسب برای تبادل اطلاعات در زمینه پژوهشهای علمی، فنی و تخصصی در میان پژوهشگران، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دست اندرکاران موتورهای درونسوز و اعتلای سطح دانش نظری و تجربی آنان است. فصلنامه تحقیقات موتور، در سوم شهریورماه 1387 بر اساس نامه شماره 3/4293 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مفتخر به دریافت رتبه علمی- پژوهشی گردید.

   صاحب امتیاز: انجمن علمی موتور ایران مدیر مسئول: مهندس سید مصطفی میرسلیم سردبیر علمی: دکتر سید حسین منصوری دستیار سردبیر و مدیر اجرایی: دکتر ابوالفضل محمدابراهیم ویراستار علمی: دکتر سید محمد جعفری مسئولان اجرایی:  آقای نعمت شجاعی آقای یداله مهرعلیزاده آقای سید محمد رضا عزیزیان

از این پس خبرنامه های انجمن در این قسمت بار گذاری خواهد شد:

                                                                              دانلود خبرنامه فصل بهار(۱۳۹۷)
                                                                              دانلود خبرنامه فصل تابستان(۱۳۹۷)